تائیدیه ها و استاندار ها

رزومه شرکت

تائیدیه الکترو مکانیکی کانی مس

گواهینامه کالیبراسیون بادسنج (آزمون پردازه لیان )

گواهینامه ISO9001 از TVU GORUP

گواهینامه آنالیز مواد سنسور های تونلی مرکز متالوژی پارسیان

گواهینامه تائید عملکرد رستان نت پارت

تائیدیه شرکت مدیریت تولید برق

تایدیه آبفا استان کرمان و شهرستان گلستان

تایید ضد انفجار باکس

دومین کنفرانس ملی فناوری معدن کاری

رده بندی آسیا

پروانه بهره برداری

گواهی IP test level meter.rar

گواهینامه ارزش افزوده

گواهینامه تاییدیه صلاحیت آزمایشگاه

گواهی شرکت پنگان الکترونیک به عنوان شرکت فن آور برتر استان

گواهی نام شرکت دریایی سی شور

گواهی نیک آزما

گواهی های ثبت اختراع

گواهی کالیبراسیون تائید صلاحیت آزمایشگاه

گواهی کالیبراسیون سازه آزما

گواهی کالیبراسیون فلومتر مکانیکی دی ان 100 سنجش افزار مبنا

گواهی کالیبراسیون فلومتر مکانیکی دی ان 150 و اولتراسونیک

گواهی کالیبراسیون

گواهینامه صلاحیت پیمانکاری ساجات