آب و فاضلاب تهران

پروژه تولید نصب راه اندازی دو عدد فلومتر کانال باز برای شرکت آبفا تهران

تولید و نصب راه اندازی  دو عدد فلومتر کانال باز

برای تسویه خانه  شرکت آب و فاضلاب تهران

تاریخ شروع  پروژه :98/10

تاریخ اتمام پروژه :

وضعیت پروژه:  نیمی از پروژه اجرا شده است ( یک عدد فلومتر نصب گردیده)

طراحی
تولید
نصب و راه اندازی
پیشرفت کلی