جریان در کانال باز

جریان در کانال باز

  جریان در کانال باز به مایعاتی برمی گردد که در یک کانال در حال جریان هستند و فشار اتمسفر بر سطح آنها وارد می شود. علت جریان داشتن مایعات در لوله به دو عامل گرانش و اختلاف فشار برمی گردد این در حالی است که سیال در کانال باز تنها تحت تاثیر نیروی گرانشی…

فلومتر الکترومغناطیسی

اصول کار فلومترالکترو مغناطیسی

اصول کار فلومتر الکترو مغناطیسی   فلومترالکترومغناطیسی(Electromagnetic flowmeter) در محاسبات هدر رفت سیالات مایع و سایر مکان هایی که با افت  فشار مواجه  هستند کاربرد دارند.  البته رسانایی مایع مورد نظر بایستی در محدوده کاری این فلومترها باشد. نحوه کار این فلومتر ها برمبنای اصل فارادی فلومتر مغناطیسی برمبنای اصل القای الکترومغناطیسی فارادی عمل می…