جریان در کانال باز

جریان در کانال باز

  جریان در کانال باز به مایعاتی برمی گردد که در یک کانال در حال جریان هستند و فشار اتمسفر بر سطح آنها وارد می شود. علت جریان داشتن مایعات در لوله به دو عامل گرانش و اختلاف فشار برمی گردد این در حالی است که سیال در کانال باز تنها تحت تاثیر نیروی گرانشی…