تولید و نصب راه اندازی دو عدد فلومتر کانال باز برای شرکت آبفا تهران

تولید و نصب راه اندازی دو عدد فلومتر کانال باز برای تسویه خانه شرکت آب و فاضلاب تهران

تاریخ شروع پروژه :98/10

تاریخ اتمام پروژه :

وضعیت پروژه: نیمی از پروژه اجرا شده است ( یک عدد فلومتر نصب گردیده)

طراحی 50%
تولید 50%
نصب و راه اندازی 50%
پیشرفت کلی 50%